Általános Szerződési Feltételek

A www.elmenyvezetesed.hu weboldal böngészésével és igénybe vételével a látogató, felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a www.elmenyvezetesed.hu weboldal használatára és elérhető szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételeket, és az adatkezelési tájékoztatást.

1. A jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) a SINEXRENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.; adószáma: 23764060-2-12; cégjegyzékszáma: 12-09-009510; továbbiakban: Tulajdonos) határozta meg a mai napon a tulajdonában lévő TESLA MODEL S típusú személygépjárművének (továbbiakban: TESLA) élményvezetésre történő átadásához kapcsolódó szolgáltatás nyújtásának (továbbiakban: Élményvezetés) szabályainak részletes meghatározása céljából. Az ÁSZF valamennyi rendelkezését a jelen pontban meghatározott szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Sofőr) a külön iratba foglalt „Nyilatkozat” megnevezésű okirat aláírásával fogadja el.

2. Vezető kifogástalan műszaki állapotban veszi át a TESLA-t, és azt az átvételkorival megegyező állapotban köteles visszaadni, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal, felszereléssel és tartozékkal és együtt, amellyel a TESLA átadáskor rendelkezett. Tulajdonos a TESLA-t oly módon adja át Sofőr részére, hogy a TESLA-hoz a Tulajdonos képviseletében eljáró Tesla specialista oktató (továbbiakban: Oktató) biztosít, aki az Élményvezetése során, mint a Tulajdonos képviselője a TESLA-ban folyamatosan jelen van, és akinek utasításait a Sofőrnek kötelessége betartani. Amennyiben a Sofőr nem tartja be az Oktató utasításait, úgy az Oktató jogosult az Élményvezetés akár azonnali megszakítására. Az Élményvezetés Oktató általi megszakítása esetén sem a szolgáltatási díj, sem annak része nem jár vissza Sofőr, vagy amennyiben a szolgáltatás megrendelője más személy, akkor ezen személy részére.

3. Az Élményvezetés feltételeit, annak időtartamát, a megtehető kilométer mennyiségét, a részvevő sofőrök számát, a videó és fotókészítés, és egyéb szolgáltatások lehetőségét a szolgáltatás megrendelésével annak megrendelője választja meg, amelynek a Tulajdonos által Sofőr felé történő teljesítését az Oktató felügyeli.

4. Az Élményvezetés megkezdése előtt az Oktató a Sofőr részére részletes oktatást tart a TESLA tulajdonságairól, amelyet Sofőr részletesen megismer. Az oktatás időtartama részét képezi az Élményvezetés időtartamának. A TESLA érvényes magyarországi forgalmi engedéllyel rendelkezik, annak vezetéséhez B kategóriás gépjárművezetői engedély, és autóvezetési tapasztalat szükséges. Sofőr a gépjármű részletes műszaki tulajdonságainak az Oktató általi ismerését követően nyilatkozik, hogy rendelkezik mindazon gépjárművezetői tapasztalattal és B kategóriás gépjárműre vonatkozó érvényes gépjárművezetői engedéllyel, amely a TESLA jogszabályoknak megfelelő közúti forgalomban történő vezetésére feljogosítja.

5. Sofőr az érvényes gépjárművezetői engedélyét az Oktatónak bemutatja. Az Oktató jogosult a Sofőr gépjárművezetői engedélyéről másolatot készíteni, és az abban lévő személyi adatokat kezelni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint. Az Élményvezetés során Tulajdonos jogosult a teljes Élményvezetésről audiovizuális felvételt (kép és/vagy hang) készíteni, amit Tulajdonos minden korlátozás nélkül felhasználhat reklám- és marketing tevékenységéhez, valamint bizonyítékként káresemények tényállásának tisztázása során.

6. Sofőr köteles a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban KRESZ) valamennyi szabályát betartani a Tesla Gépjármű vezetése során. A TESLA vezetése alatt a KRESZ szabályok megszegésének Oktató által történt felismerése esetén, az Oktató jogosult és egyben köteles az élményvezetést megszakítani. Sofőr vállalja, hogy a Sofőr általi KRESZ szabályok megszegésének jogkövetkezményeit Sofőr a Tulajdonosnak az ÁSZF-ben foglaltak szerint megtéríti.

7. Sofőr köteles a TESLA-t a kellő gondossággal vezetni, használni, kezelni és megóvni. Sofőr köteles a birtokában, és használatában álló TESLA-t a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a sérüléssel, megrongálódással, lopással szemben, valamint azt az Élményvezetés befejezése végeztével és a Tesla szabályos leparkolását követően az Oktató részére átadni. A jelen pontban meghatározottak be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Sofőr a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik.

8. Sofőr a Nyilatkozat megnevezésű okirat aláírásával igazolja, hogy a TESLA a 2. pontban meghatározott állapotban került a részére átadásra. A gépjármű állapotáért Sofőr mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt az Oktató vagy a Tulajdonos képviseletében eljárni jogosult más személy át nem vette.

9. A gépjárműnek a Sofőr Élményvezetés időtartama alatti felróható magatartása miatt bekövetkező meghibásodásáért a Sofőr minden esetben teljes mértékben felel.

10. A TESLA-t tilos használni:

 • az Oktatónak a használat abbahagyására szóló utasítását követően, vagy előzetes engedélye nélkül,
 • műszaki hiba esetén,
 • tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, gyógyszer, hallucinogén szer vagy más anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot – befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
 • nem szabályozott autósport rendezvényeken való versenyzésre.

11. Sofőr köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő jogszabályokat, és mint a jármű használója, s mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket. A TESLA által a közúti forgalomban, vagy azon kívül az Élményvezetés alatt okozott valamennyi kárér a Sofőr a felelős. Az Oktató jelenléte nem jelenti az ÁSZF-ben a Sofőr felelősségének akár részben, akár egészben történő Tulajdonosi átvállalását, a Sofőr felelősségének áthárítását a Tulajdonos és az Oktató felé felek az ilyen esetre kizárják.

12. Sofőr tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Tulajdonos jogosult Sofőr esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, ügyintézési költségek, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási és szabálysértési bírságokat Sofőrrel szemben érvényesíteni az Élményvezetést követően is, Sofőr ezen díjak és bírságok megfizetését vállalja, valamint vállalja azt, hogy a Tulajdonossal szemben indított az Élményvezetés időszakához kapcsolódó bármely perbe a Tulajdonos pernyertességének előmozdítása céljából perbe lép.

13. Sofőr tudomásul veszi, hogy adatait Tulajdonos a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére átadja.

14. Sofőr felróható magatartásának következményeként köteles megtéríteni Tulajdonosnak a következő díjakat, felmerült kiadásokat és károkat:

 • a TESLA-ban az Élményvezetés során keletkezett valamennyi olyan kárt, amelynek megtérítéséért más személyt kötelezni nem lehet, vagy amely kárt biztosítási, vagy más szerződés alapján más megfizetni nem tartozik a Tulajdonos részére,
 • azt a kárt, amely azzal éri tulajdonost, hogy a TESLA-t tartósan vagy átmenetileg nem hasznosíthatja (kieső napok ellenértéke).

15. Az Élményvezetés útvonalát minden esetben az Oktató határozza meg, arról még a közlekedési szabályok betartásával sem térhet el a Sofőr. Az Oktató folyamatos információkkal és utasításokkal látja el Sofőrt az élményvezetés alatt, azonban a TESLA vezetéséért és valamennyi ezzel okozott kárért Sofőr a felelős.

16. Sofőr lemond arról, hogy az Élményvezetés lezárását követően a távollétében tartott állapotfelmérést és annak megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, az élményvezetés alatt keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége a jelen ÁSZF szerint fennáll, melyet Tulajdonos jogosult Sofőrrel szemben érvényesíteni az Élményvezetést követően is.

17. Az Élményvezetést követően, ha a Sofőr a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Sofőr vagy a képviseletében eljáró személy jogosult a TESLA-t Soförtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve.

18. Sofőr az élményvezetés alatt történt személyi sérüléssel és anyagi kárral járó baleset alkalmával:

 • köteles a rendőrség intézkedését kérni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) az Oktató vagy a Tulajdonos részére átadni,
 • köteles 24 órán belül jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a Tulajdonos részére,
 • köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép),
 • Sofőrnek nincs megegyezési joga, Tulajdonos sérelmére vagy képviseletében semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet,
 • köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt, és azt az oktatónak átadni.

19. Műszaki meghibásodás vagy baleset esetén Sofőr köteles a TESLA-t az Oktató részére átadni. Műszaki meghibásodás esetén a TESLA-nak az Oktató részére történő átadásának elmulasztása esetén a teljes javítás költsége Sofőrt terheli. A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Sofőrnek okozott közvetett vagy következményes károkért Tulajdonos felelősséget nem vállal. Tulajdonos és a képviseletében eljáró személyek semmilyen módon nem felelősek Sofőr által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, és azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

20. A TESLA-ra Tulajdonos a magyar jogszabályoknak megfelelő kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, és CASCO biztosítással rendelkezik. A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Sofőr kártérítés címén köteles megfizetni a TESLA Élményvezetés ideje alatti a Teslán keletkezett Sofőrnek felróható sérüléseinek és a kijavítás miatti értékcsökkenésének ellenértékét. Továbbá Sofőr köteles megfizetni a károkozás miatti biztosítási költség emelkedést Tulajdonos részére.

21. Sofőr felróhatósága esetén a teljes, akár a TESLA értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

 • a gépjármű mindazon károsodásáért, mely az Élményvezetés időtartalma alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény,
 • Sofőr minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

22. A szolgáltatás teljesítése a TESLA-nak a Sofőr részére történő átadásával kezdődik és akkor minősül teljesítettnek, amikor Sofőr a TESLA-t az Oktatónak visszaadta. A teljesített szolgáltatásról a számla kiállítása az általános forgalmi adóról, valamint az adózás rendjéről szóló törvény szerinti határidőn belül történik.

23. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

24. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után a Nyilatkozat megnevezésű okirat aláírásával fogadják el. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

Hatályos: 2019.07. 10-től
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak, így különösen a Ptk. rendelkezései.

Budapest, 2019. június 28.

Scroll to Top