ELMENYVEZETESED.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Bevezetés

Jelen adatkezelési tájékoztató az elmenyvezetesed.hu weboldalra hatályos, és érvényes, de megfelelően alkalmazandó a kizárólag papíralapú vagy egyéb adathordozón az elmenyvezetesed.hu birtokában lévő adatokra, melyekhez a vele kapcsolatba került ügyfelektől jut, például marketing akciók keretében.

A célja, hogy a www.elmenyvezetesed.hu weboldal („elmenyvezetes.hu”) felhasználói által a weboldal használata, és az élményvezetésük során megadott, és az üzemeltetőjük, mint adatkezelő („Adatkezelő”) és az általa megbízott adatfeldolgozó(k) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, ill. bármely más adatát vagy azok egy részét a weboldalon vagy a weboldal közvetítésével.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az elmenyvezetesed.hu használatának és az elmenyvezetesed.hu weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. Az adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

Az elmenyvezetesed.hu vagy bármely, az Adatkezelő (vagy a kiegészítő szolgáltatások tekintetében) harmadik fél által kínált szolgáltatás igénybevételével a felhasználó elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót, és hozzájárul adatainak az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelő kezeléséhez.

2. Az adatkezelő és Üzemeltető adatai, alapfogalmak

2.1 Adatkezelő

 • Neve: Sinexrent Kft. (a továbbiakban: “Üzemeltető”)
 • Székhelye: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.
 • Elérhetősége: info@sinexrent.hu
 • Cégnyilvántartásba bejegyző bíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszáma: 12-09-009510
 • Adószáma: 23764060-2-12

2.2 Üzemeltető

 • Neve: Sinexrent Kft. (a továbbiakban: “Üzemeltető”)
 • Székhelye: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.
 • Elérhetősége: info@sinexrent.hu
 • Cégnyilvántartásba bejegyző bíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszáma: 12-09-009510
 • Adószáma: 23764060-2-12

2.3 Alapfogalmak

személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől;

adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

3. Az adatkezelés leírása

Az adatkezelés az elmenyvezetesed.hu felhasználóinak önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a felhasználók, és az Üzemeltető között az elmenyvezetesed.hu által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából létrejött szerződés teljesítése keretében történik.

A „személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. 

Amennyiben a Sinexrent Kft. gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Ön személyes adatait vagy kérdőíven keresztül, vagy az Önnek a Sinexrent Kft. felületeire való jelentkezésekor, vagy pedig az oldalainkon való böngészéskor gyűjtjük, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlapjaink bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz, emellett nem lesz jogosultsága termékeinket és szolgáltatásainkat interneten keresztül megvásárolni. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja az Ön jobb megismerése a termékeink és szolgáltatásaink szempontjából nézve, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja. 

A Sinexrent Kft. minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan és, ha szükséges, naprakészek legyenek.

4. Az adatkezeléssel érintettek

Az elmenyvezetesed.hu weboldalon regisztrált Felhasználók, illetve az elmenyvezetsed.hu weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók. A harmadik felek által nyújtott kiegészítő szolgáltatások esetén az érintettek a kiegészítő szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján az érintettek önkéntes hozzájárulása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6. A kezelt adatok köre

6.1. A felhasználó által az elmenyvezetesed.hu szolgáltatásának használatához a regisztráció során, illetve azt követően megadott adatok:

 • Név
 • E-mail cím
 • Fénykép
 • Születési dátum és hely
 • Anyja neve
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • Személyi igazolvány vagy útlevél száma
 • Jogosítvány száma, megszerzésének dátuma, kibocsátó ország
 • Számlázási adatok

6.2. A Foglalásokkal kapcsolatban generált adatok:

 • Foglalás azonosító
 • Sofőr neve
 • Élményvezetés időtartam kezdete és vége
 • Élményvezetés díja, esetlegesen adott kedvezmények
 • A Üzemeltető, Adatkezelő és a Sofőr közötti üzenetek

6.3. Az adatkezelő az elmenyvezetesed.hu használata során rögzíti a felhasználó IP címét, a weboldal látogatásának kezdő és befejező időpontját. Ezeknek az adatoknak a naplózását az elmenyvezetesed.hu rendszere folyamatosan végzi, a tárolt adatokhoz csak az Adatkezelő fér hozzá.

6.4. Az Adatkezelő az elmenyvezetesed.hu használata során rögzíti az elküldött foglalási igényeket és azok elutasítását, valamint a sikeres foglalások adatait.

Adatkezelés időtartama: 9 év

6.5. Élményvezetés megrendelése, megvásárlása (eseti fizikai termékkel)

 Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím (szállítási cím)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt termék átadása, felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás, adatfeldolgozók:

Szállítás

I. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Csomagkézbesítő szolgáltatás, postai szolgáltatások, termékek kiszállítása, fuvarozás
II. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Magyar Posta – Csomagkézbesítő szolgáltatás
Magyar Posta Kártyaközpont Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110. B. ép. 201.Cégjegyzék-szám: 01-10-042463
Telefonszám: +36-1-767-8200
Weboldal: https://www.posta.hu

III. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
IV. Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.
V. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
VI. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
VII. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Online fizetés

I. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés
II. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Barion – Fizetési szolgáltató bankkártyás fizetés esetén
Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43.
Közösségi adószám: HU25353192
Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192
Weboldal: https://www.barion.com/hu

III. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
IV. Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
V. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
VI. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
VII. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Tárhely-szolgáltató

I. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
II. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

NAVAR Consulting Kft.
Tárhely szolgáltatás, email szolgáltatás, weboldal karbantartás, Facebook és Google hirdetési fiók menedzsment
Székhely: 1163 Budapest, Romhány utca 17.
Adószám: 14658606-2-42
Közösségi adószám: HU14658606
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-913948
Weboldal: www.navar.hu

III. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
V. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
VI. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
VII. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Számlázás

I. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online számlázás
II. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Octonull Kft.
Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., cégjegyzékszám: 01-09-1981177)
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-1981177
Adószám: 25073364-2-42
Weboldal: https://www.billingo.hu

III. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
IV. Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
V. Az adatkezelés célja: a Billingo számlázó szoftver üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében.
VI. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 9 év.
VII. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év,

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

7. Az adatkezelés célja

7.1. A Feltételek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Elmenyvezetesed.hu személyes adatait a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a közöttük fennálló jogviszony ideje alatt és azt követően kezelje a célhoz kötöttség és az egyéb adatvédelmi irányelvek betartása mellett mindaddig, ameddig a Feltételek alapján a Felhasználóval szemben érvényesíthető igénye, illetve törvényi kötelezettsége el nem évül. Az adatkezelés célja a Feltételek alapján az Elmenyvezetesed.hu-t megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a harmadik felek által nyújtott kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

7.2. Az Adatkezelő az elmenyvezetesed.hu teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak kifizetése és számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, regisztráció, gépjárműfoglalás, továbbá rendszerüzenetek és hírlevél küldés céljából kezeli a felhasználók személyes adatait.

7.3. A Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy az Elmenyvezetesed.hu a személyes adatait a gépjárművel kapcsolatos szabálysértési, közigazgatási és büntető eljárásban, és más hasonló esetekben az eljáró hatóságoknak kiadja. Jogos gazdasági érdekére hivatkozással és a jogszabályi előírásokkal összhangban az Elmenyvezetesed.hu egyéb esetekben is jogosult lehet a Felhasználó adatait harmadik személyek részére továbbítani, amiről minden esetben tájékoztatja a Felhasználót.

7.4. A Felhasználó bármikor élhet az őt érintettként megillető jogokkal (pl. róla kezelt adatokról tájékoztatás kérése, adatok helyesbítésének, vagy a jogszabály által elrendelt adatkezelések kivételével adatai törlésének vagy zárolásának kérése stb.).

8. Kommunikáció

8.1. Az elmenyvezetesed.hu üzemeltetésével kapcsolatban az Elmenyvezetesed.hu különböző üzeneteket küld a Felhasználóknak email és SMS formátumban. Az Elmenyvezetesed.hu rendszerüzenetnek tekinti a Felhasználók és az élményvezetésre használatba kínált bérautókkal kapcsolatos tájékoztatást, az elmenyvezetesed.hu működésével kapcsolatos általános, működési és használati információk megosztását, a Szolgáltatást érintő változások (módosított, megszüntetett vagy új funkciók, stb.) kommunikálását, valamint a bérlésekkel és foglalásokkal kapcsolatos üzeneteket (bérlési és foglalási igények küldése, elfogadása és lemondása, a bérlésekhez és foglalásokhoz tartozó fizetési műveletekről szóló értesítések, a bérlésekkel és foglalásokkal kapcsolatos emlékeztetők, tudnivalók). Továbbá oktatási, képzési anyagok küldését, illetve az elmenyvezetesed.hu használatával kapcsolatos segítséget.

8.2. A fentieken túlmenően az Elmenyvezetesed.hu további üzeneteket, illetve közösségi média és egyéb hirdetéseket küldhet a Felhasználóknak aktuális újdonságokról és ajánlatokról, Felhasználóktól érkező beszámolókról és az elmenyvezetesed.hu blogjának új bejegyzéseiről, partnerek által nyújtott kedvezményekről, illetve egyéb promóciós céllal. Az ilyen üzenetek lehetnek az egész közösségnek szóló üzenetek vagy személyre szabott üzenetek. A promóciós és marketing üzenetek a rendszerüzenetekhez hasonlóan a Szolgáltatáshoz kapcsolódnak, a Felhasználóknak azonban kifejezetten hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy ilyen üzenetek kapjanak, illetve lehetőségük van leiratkozni is arról, hogy hasonló üzeneteket a későbbiekben ne kapjanak.

9. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

9.1. Az Adatkezelő a felhasználó adatait a regisztráció törlésével azonnal törli, kivéve a foglalási statisztikai adatokat, valamint a számviteli és a szerződés teljesítésével kapcsolatos bizonylatokat a törvény által előírt megőrzési kötelezettség miatt azzal a feltétellel, hogy az Adatkezelő a kezelt adatokat az Adatkezelő és a Felhasználók közötti jogviszonyból eredő teljes körű elszámolás megtörténtéig felhasználhatja.

9.2. Személyre szabott reklámok, ill. tartalmak esetében az adatkezelés addig tart, amíg az Üzemeltető által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

10. Cookie-k alkalmazása

10.1. Az elmenyvezetesed.hu weboldalon tett látogatás során, a Szolgáltatások igénybevételekor a Felhasználó hozzájárulása esetén a Szolgáltató egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file-t („süti” vagy „cookie”) küld, és helyez el a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A cookie által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. A Szolgáltató ezek alapján a Felhasználóknak az elmenyvezetesed.hu használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k használatát a Felhasználó az elmenyvezetesed.hu weboldalon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá.

10.2. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le, míg az ideiglenes cookie a böngésző bezárásával, az adott munkamenet végével automatikusan törlődik. Állandó cookie esetén az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Szolgáltató haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

10.3. A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, az elmenyvezetesed.hu weboldalon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek használatra. A cookie-k által rögzített adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

10.4. A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését a Társaság az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított az elmenyvezetesed.hu weboldal valamennyi funkciójának zavartalan használata. Továbbá ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja, vagy megakadályozhatja.

11. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személyek

11.1. A Sinexrent Kft. jogosult megosztani az Ön személyes adatait a Sinexrent Kft. partnereivel és a kereskedelmi hálózatával. Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például: honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). 

11.2. A biztosítás igénybevételével bérbe adott gépjárművek esetében biztosítási jogviszonnyal összefüggő adatok vonatkozásában az adott Biztosító végez adatkezelést.

11.3. A Szolgáltatások használatáért felszámított szolgáltatási díjak számlázásával összefüggésben az Octonull Kft. végez adatfeldolgozást.

11.4. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért, és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

11.5. Bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Elmenyvezetesed.hu-t. Az Elmenyvezetesed.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt, és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

12. Adatbiztonság

12.1. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

12.2. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

12.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

12.4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

12.5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását,
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását,
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják,
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

12.6. Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

13.1. Az Üzemeltető az adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítás az elmenyvezetesed.hu weboldalon való közzététel napjával hatályos.

A felhasználó az elmenyvezetesed.hu módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

14. Tájékoztatás a felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogairól

14.1. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

14.2. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

14.3. A felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

14.4. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Scroll to Top